Ειδίκευση «Γλωσσολογία-Διδακτική»

Προφίλ της ειδίκευσης «Γλωσσολογία - Διδακτική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η ειδίκευση «Γλωσσολογία - Διδακτική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Οι σκοποί της ειδίκευσης βασίζονται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση και στην αλληλεπίδραση των επιμέρους στόχων. Ως προς τη Γλωσσολογία γενικός σκοπός είναι με βάση τη γερμανική γλώσσα αλλά και σε σύγκριση με άλλες γλώσσες της οικογένειας των γερμανικών γλωσσών καθώς και με την ελληνική οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν γενικές γλωσσολογικές βάσεις και θεωρητικές γνώσεις καθώς και ερευνητικές δεξιότητες για την ανάλυση και περιγραφή της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Ως προς τη Διδακτική γενικός σκοπός είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη Διδακτική και Μεθοδολογία που απαιτούνται στη σύγχρονη εκπαίδευση των υφιστάμενων πολυπολιτισμικών και πολυγλωσσικών κοινωνιών.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα τους καταστήσουν ικανούς/ές να συμβάλλουν αυτόνομα στην επιστημονική έρευνα ή/και να γίνουν δάσκαλοι-ερευνητές της εκπαιδευτικής πράξης. Το πρόγραμμα, δηλαδή, αποσκοπεί στο να μεταφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις μεθόδους που θα τους είναι απαραίτητες για ποικίλες εφαρμογές, γλωσσολογικές, διδακτικές/μεθοδολογικές και παιδαγωγικές.

Πέρα από τις επίσημες προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, ως προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ειδίκευσης νοούνται:

  • άριστη γνώση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας,
  • επαρκείς γνώσεις στη θεωρητική και εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, καθώς και στη Διδακτική/Μεθοδολογία.

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται κατόπιν γραπτής εξέτασης και προφορικής συνέντευξης, ώστε να αξιολογηθoύν η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα, η κριτική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και οι δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τα αντικείμενα της ειδίκευσης.

©2021 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Webmaster: George Katsikas

Search