Συνοπτική παρουσίαση Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώρο»

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κανονισμό Π.Μ.Σ. στο ΦΕΚ 3808/15.10.2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώρο» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 2006 (ΦΕΚ 808/τ.Β΄/4-7-2006) και η επανίδρυσή του, όπως και όλων των Π.Μ.Σ., έγινε το 2018 (ΦΕΚ 3332/τ.Β’/10-8-2018).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώρο» έχει (μετά τον Α’ Κύκλο Σπουδών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος):

Δύο Κύκλους Σπουδών:
 • Β’ Κύκλος Σπουδών: οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΔΜΣ)
 • Γ’ Κύκλος Σπουδών: οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ)
Δύο Ειδικεύσεις:
 • Α’ Ειδίκευση του αντίστοιχου Τομέα του Τμήματος: Γλωσσολογίας – Διδακτικής
 • Β’ Ειδίκευση του αντίστοιχου Τομέα του Τμήματος: Λογοτεχνίας – Πολιτισμού
Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα, η φοίτηση είναι δωρεάν

Κατηγορίες εισακτέων, προκήρυξη θέσεων και αιτήσεις:

Δεκτοί/ές στον Β’ Κύκλο Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώρο» γίνονται κατόπιν εξετάσεων πτυχιούχοι:
 • Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμημάτων συναφών επιστημονικών χώρων:
  Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου (βλ. Άρθρο 3 του Κανονισμού Π.Μ.Σ.).
Η προκήρυξη των θέσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος, η ανακοίνωση των ημερομηνιών για την υποβολή των δικαιολογητικών, αλλά και τη διενέργεια των εξετάσεων, γίνονται τέλος Ιουνίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ημερομηνίες μπορούν να υπόκεινται σε αλλαγή ανάλογα με τις προκύπτουσες συνθήκες.
Περίοδος αιτήσεων: συνήθως τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου (βλ. προκήρυξη Ιουνίου)

Εξετάσεις:
 • Η γραπτή εξέταση και η προφορική συνέντευξη (βλ. και Άρθρο 4 του Κανονισμού Π.Μ.Σ.) διεξάγονται στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα.
 • Προκαθορισμένη ύλη δεν υπάρχει, απαιτούνται επαρκείς γνώσεις των αντικειμένων της Ειδίκευσης, την οποία θέλουν να ακολουθήσουν στο Π.Μ.Σ. Συνιστάται, όμως, στους/στις υποψήφιους/ες να μελετήσουν τις καθιερωμένες στην Ειδίκευσή τους διαδικασίες όσον αφορά τη μεθοδολογία έρευνας (ερευνητικά εργαλεία) και τη σύνταξη επιστημονικών κειμένων (π.χ. σύνταξη σχεδίου έρευνας). Στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (αναζήτηση στο https://www.lib.auth.gr) υπάρχει υπερεπάρκεια βιβλίων σχετικά με θέματα παραγωγής επιστημονικών κειμένων στην έρευνα.
 • Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθούν
  1. η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα,
  2. η ικανότητα κριτικής σκέψης των υποψηφίων καθώς και
  3. οι δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών θεμάτων, και ειδικά κατανόησης και παραγωγής επιστημονικών κειμένων σχετικών με τα αντικείμενα της κάθε Ειδίκευσης.
 • Η συνέντευξη (στη γερμανική γλώσσα) αποσκοπεί στο να διερευνήσει τα ευρύτερα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, τα κίνητρά τους για τις επιδιωκόμενες σπουδές και τις ειδικότερες επιστημονικές κλίσεις τους.
Διάρκεια φοίτησης:
Η διάρκεια φοίτησης Β’ Κύκλου Σπουδών είναι 4 εξάμηνα κατ’ ελάχιστον με δυνατότητα
 • αναστολής φοίτησης 2 εξαμήνων
 • παράτασης (σε ειδικές περιπτώσεις) 2 εξαμήνων πέραν της κανονικής φοίτησης για τη σύνταξη και κατάθεση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (βλ. και Άρθρο 5 του Κανονισμού Π.Μ.Σ.)
Οργάνωση Σπουδών και Μαθήματα (Σύνολο 120 ECTS):
 • 9 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν στη Γερμανική (με την εξαίρεση ορισμένων μαθημάτων)
 • ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης (Kolloquium)
 • εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (βλ. και Άρθρο 6 του Κανονισμού Π.Μ.Σ.)

Σημείωση: Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Αδικαιολόγητη απουσία πέραν των 3 συνεδριών οδηγεί στη διαγραφή από το μάθημα. Εάν ένας/μία μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια (ΜΦ) αποτύχει σε ένα μάθημα, δεν μπορεί να το επαναλάβει. Οφείλει να το αναπληρώσει με κάποιο άλλο μάθημα σε επόμενο εξάμηνο.

©2021 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Webmaster: George Katsikas

Search